Enstitü
genel
YÖK 100/2000 DOKTORA BURSU 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURUSU

 

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru İlanı

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2000 doktora öğrencisine, YÖK Doktora Bursu verileceği bildirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için “www.yok.gov.tr” tıklayınız.

  • 100/2000 YÖK Doktora Burs Başvuru Tarihleri (15-19 Ağustos 2022)’dir.

Bu kapsamda 2022-2023 Güz Yarıyılı için kontenjan verilen Enstitümüz bünyesindeki Sosyoloji Anabilim Dalının başvuru koşullarını taşıyan aday bursiyerlerin, Doktora Programına 15-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında başvuruları alınacaktır. Adaylar başvurularını Enstitümüz Öğrenci İşlerine şahsen yapacaklardır.

100/2000 YÖK Doktora Programı Başvuru Takvimi

15-19 Ağustos 2022 : Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerine şahsen başvuru,

22 Ağustos 2022 : Başvuru belgelerinin ilgili Anabilim Dalı’na gönderilmesi,

23 Ağustos 2022 : Aday bursiyerlerin sınavlarının yapılması,

24 Ağustos 2022 : Başarılı öğrencilerin tutanaklarının Enstitüye gönderilmesi,

25 Ağustos 2022 : Başarılı Bulunan Bursiyerlerin  ilan edilmesi,

31 Ağustos 2022 : Öğrenci kayıtlarının yapılması,

02 Eylül 2022 : Başarılı Bulunan Bursiyerlerin Rektörlüğe bildirilmesi,

100 / 2000 YÖK Doktora Bursu İçin Başvuru Koşulları

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Doktora (Lisans Derecesi ile) programı için lisans derecesine sahip olmak.

ç) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.  

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında çalışmıyor olmak.

e) Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro veya pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak.

f) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

 

Başvuru Formu için tıklayınız

 

 

 

 

 

Sınav Tarih ve Saatleri aşağıdadır.

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 100/2000 DOKTORA BAŞVURU ALANLARI VE SINAV TARİHLERİ

 

Tez Çalışması

Yapılacak Araştırma Alanı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Başvuru Yapılacak Doktora Programları

Kontenjan

Sınav Tarihi

Sosyoloji

Göç ve Göçmen Çalışmaları (Göç Hukuku, Göç Psikolojisi, Göçmen Diplomasisi)

1

23.08.2022

Mülakat: 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN

DOKTORA PROGRAMLARINA KAYITLI ÖĞRENCİLERE

VERİLECEK BURSLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere 3/3/2004 tarihli 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna tabi olmaksızın Devlet yükseköğretim kurumlarındaki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için verilecek burslara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- - (1) Bu Usul ve Esaslar 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) 100/2000 YÖK Doktora Bursu: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek alanlardaki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri destekleyerek ülkemizin doktoralı insan kaynağı ihtiyacı süreçlerine katkı sağlamak için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede verilen aylık bursu,

b) Bursiyer: 100/2000 Doktora Bursu almayı hak kazanan doktora öğrencisini,

c) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından seçilen ve en az beş yıl Profesör unvanı ile görev yapmış en az üç öğretim üyesinden oluşturulan komisyonu,

ç) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

d) YÖK Bursları Takip Şubesi: Üniversite Rektörlüğünce YÖK tarafından verilen burslara ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek amacı ile öğrenci işleri daire başkanlığı veya uygun görülecek bir daire başkanlığı bünyesinde oluşturulan şubeyi,

e) YÖK Bursları Takip Sistemi: YÖK tarafından verilen burslara ilişkin iş/işlemleri takip etmek ve yürütmek amacı ile oluşturulan ve ilgili birimlerce kullanılmakta olan veri tabanını,

f) Yükseköğretim Kurumları: Yurt içinde eğitim veren Devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitülerini,

ifade eder.

Doktora burs programı alanı ve ilanı

MADDE 4- (1) Burs verilecek öncelikli doktora alanları YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.

 

Yükseköğretim kurumlarının başvurusu ve değerlendirme

MADDE 5- (1) Yükseköğretim kurumları, YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen öncelikli alt alanlardan, eğitim vermek istedikleri mevcut doktora programlarını ve bu programlardaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim öğretim ve araştırma altyapılarını, halen doktora eğitimine devam eden öğrenci sayıları ile bu program kapsamında yetiştirmeyi planladıkları öğrenci sayılarını ve doktora kabul şartlarını YÖK Bursları Takip Sistemi üzerinden ve ayrıca YÖK’e resmi yazı ile iletilir.

(2) Yükseköğretim kurumlarından alınan başvuru talepleri YÖK Yürütme Kurulunca değerlendirilir; bu program kapsamında kabul edilen yükseköğretim kurumları, öncelikli alt alanları ve burs verilecek doktora öğrenci kontenjanları belirlenir ve YÖK Bursları Takip Sistemi üzerinden ilan edilir.

(3) YÖK Yürütme Kurulu tarafınca uygun bulunan öncelikli alt alanlar ve doktora kontenjanları ilgili yükseköğretim kurumlarınca ilan edilir.

(4) YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen tarihler dışında yapılan ve YÖK Bursları Takip Sistemi üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

 

 

 

Öğrenci burs başvuru şartları

MADDE 6- 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

ç) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında çalışmıyor olmak.

e) Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro veya pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak.

f) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

 

Burs miktarı, süresi ve ödemeler

MADDE 7- (1) 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %50 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.

 

(2) Doktora eğitimine kabul, ilgili yükseköğretim kurumlarının mevcut lisansüstü öğrenci kabul şartlarına göre gerçekleştirilir. Yükseköğretim kurumları adayların başvurularını, kendi belirlediği şartlar doğrultusunda değerlendirir. Değerlendirme sonucunda doktora eğitimi alması uygun bulunan ve kesin kayıt yaptıran öğrenci veya öğrencilerin bilgileri YÖK Bursları Takip Sistemi üzerinden ve ayrıca rektörlük tarafından resmi yazı ile YÖK’e bildirilir.

(3) 6. maddenin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlar dışında, başka bir işte çalışan öğrencilerin program kapsamında değerlendirilmesi durumunda, bu öğrencilere verilecek burs miktarı çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarının 1/3 ünü geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.

(4) Yükseköğretim kurumlarınca YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci adı/soyadı, kayıt yaptırdığı Enstitü ve programı, düzeyi, vb.) ilgili komisyonca incelendikten sonra YÖK Yürütme Kurulunda görüşülerek uygun bulunan öğrenciler için hesaplanan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu hesabına altı aylık dönemler halinde aktarılır.

(5) Aktarılan söz konusu burs tutarı, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aylıklar halinde bursun hak edildiği ayı takip eden ayın 1’i ile 10’u arasında bursiyerlerin banka hesabına aktarılarak ödenir.

(6) Burs tutarları bursiyer öğrencilerin hesaplarına aktarılmadan önce ilgili öğrencilerin bu usul ve esaslarda yer alan şartlara uyup uymadığı YÖK Bursları Takip Şubesi tarafından kontrol edilir.

(7) Doktora öğrencilerine azami dört yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami beş yıl burs ödemesi yapılır. Herhangi bir sebeple bursiyerliği sonlanmış olan öğrencinin, tekrar burs hakkı kazanması halinde, daha önce bursiyerlikte geçirdiği süre, azami burs süresinden sayılır.

(8) Öğrencilere on iki ay süre ile burs ödenir.

(9) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Mücbir sebeplerle veya sağlık, doğum izni, askerlik gibi zorunlu hallerin belgelendirilmesi şartıyla kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak eğitime başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir.

 

(10) Bursiyerler akademik değişim programları çerçevesindeki (Mevlana, Farabi, Erasmus+ vb.) programlardan da faydalanabilirler ve bu esnada bursları devam eder. Bu süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süresinden sayılır.

(11) Burslandırıldıkları öncelikli alt alanla ve tez çalışmaları ile ilgili olmak koşuluyla yurt dışındaki bir üniversiteden/enstitüden kabul alan bursiyerlerin yurt dışına çıkmaları danışmanının teklifi, Üniversite Yönetim Kurulu onayı ve teklifi ile YÖK’ün iznine bağlıdır. Yurtdışına çıkması uygun bulunan bursiyerlerin, yurtdışında bulundukları süre boyunca bursları devam eder. Bu süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süre ve bursluluk süresinden sayılır.

 

Bursun sonlandırılması

MADDE 8- (1) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

(2) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa/alt alana yatay geçiş yapması durumunda 100/2000 YÖK Doktora Bursu sonlandırılır.

(3) Mücbir sebepler dışında kayıt donduran öğrencilerin bursu sonlandırılır.

(4) Öğrenciler, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve doktora eğitimini aldıkları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetmelik, yönerge ve kararlarına uymakla yükümlüdür. Söz konusu mevzuat kapsamında devamsız, başarısız olanların ve/veya ilişiği kesilenlerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

(5) Burs almaya hak kazanan öğrencilerin bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında; Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmaya başlamaları halinde bursu sonlandırılır..

(6) Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olanlar ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılarak ödenen burslar yasal faiziyle kendilerinden tahsil edilir.

 

Programın yürütülmesi

MADDE 9- (1) 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı, YÖK Yürütme Kurulunun belirlediği yükseköğretim kurumları ve programlar itibariyle bu Usul ve Esaslarda belirlenen hükümlere uygun olarak yürütülür.

(2) Bu çerçevede desteklenecek yükseköğretim kurumları ve programları ile bursun süresi, tutarı, kapsamı, başvuru şartları, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleri ile programın yürütülmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler Komisyonun önerisi üzerine YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

(3) (3) Bu usul ve esaslar kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilerin, başka bir kurumdan destek/burs/kredi alması, isteğe bağlı sigorta primi yatırması veya yetim aylığı alması 100/2000 YÖK Doktora Bursu almasına engel değildir. Ayrıca, ulusal veya uluslararası hibe projelerinde (TÜBİTAK, BAP, AB vb.) sigortalı olarak görev aldıkları tespit edilen bursiyerlerin burs ödemeleri devam eder.

(4) Bilimsel hazırlık öğrencilerine bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, söz konusu öğrenciler birinci sınıfa başladıkları yıl burslarını almaya hak kazanırlar.

(5) Yükseköğretim kurumları, her eğitim öğretim yılı sonunda öğrencilerin akademik gelişimlerine ilişkin raporu YÖK’e gönderir.

(6) Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ders aşamasında ilgili anabilim/bilim dalının başkanı; tez aşamasında ise danışmanının gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirir. Ayrıca öğrenciler, kendilerine doktora çalışmalarında katkı sağlamak amacı ile sınırlı olmak üzere, ders ve tezin dışında yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

 

(7) Bursiyer öğrenci, bursiyeri olduğu alt alan ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında yayınlanan makaleleri ve sunulan tebliğlerinde; hazırladığı doktora tezinde 100/2000 YÖK Doktora Bursiyeri olduğunu belirtir.

(8) Bursiyer öğrencinin bu usul ve esaslarda belirtilen koşulları sağlayarak eğitimini tamamlaması ve başarılı bir şekilde mezun olması halinde, bursiyer ile ilgili “Mezun Bilgi Formu” Üniversitesi tarafından YÖK Bursları Takip Sistemine yüklenir ve ayrıca resmi yazı ile YÖK’e bildirilir.

 

Kaynak aktarımı

MADDE 10- (1) 2547 sayılı Kanunun ek 44 üncü maddesi ile bu maddeye dayanılarak hazırlanan Açık Öğretim Hizmeti Veren Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Gelir Fazlalarının Yükseköğretim Kurulu Hesabına Aktarılarak Kullanımı ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca, YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten anılan program kapsamında kullandırılması uygun görülen tutarlar YÖK bütçesine gider kaydedilmek suretiyle YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili yükseköğretim kurumunun muhasebe birimi hesabına aktarılır.

(2) YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarlar bir yandan ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinde “04.5.1.13- YÖK Burs Destekleri” ekonomik koduna öz gelir, diğer yandan “62.239.744-Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri” faaliyeti ve “05.04- Hane Halkına Yapılan Transferler” ekonomik koduna ödenek kaydedilmek suretiyle “05.04.10.01- Yurt İçi Burslar ve Harçlıklar”, ekonomik kodundan tahakkuka bağlanarak bursiyerlere ödenir.

(3) Bursiyer öğrencilerin 6. maddenin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen işler dışında bir işte çalışıp çalışmama durumları YÖK’ün belirleyeceği tarihlerde yükseköğretim kurumları tarafından YÖK Bursları Takip Sistemi üzerinden ve ayrıca resmi yazı ile YÖK’e bildirilir. YÖK, çalışan ve çalışmayan öğrencilere ait kaynak planlamasını 6 aylık periyodu kapsayacak şekilde yapar ve aktarılması gereken tutarı hesaplayarak, bursiyerlere aylık olarak ödenmek üzere, ilgili Üniversitelere aktarır. Çalışan öğrencilerin çalıştıkları işlerden ayrılmaları durumunda, bu periyotta ayrıca bir ödeme yapılmaz.

 

Burs ve iade

MADDE 11 - (1) Yükseköğretim kurumları aktarılan tutarlardan, YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen burs miktarları kadar tutarı bursiyerlerin banka hesaplarına yatırmak suretiyle öder.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında bursiyerlere verilen bursun kesilmesine sebep olacak bir durumun ortaya çıkması ve çalışmayan bursiyerlerin, 6. maddenin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen işler dışında bir işte çalışmaya başlamaları durumunda, kullanılmayacak olan burs miktarı YÖK’ün ilgili hesabına iade edilir.

 

(3) Yükseköğretim kurumları tarafından burs ödemeleri gerçekleştirilmeden önce bursiyerlerin burs şartlarını kaybetmesinin anlaşılması veya öğreniminin dondurulması halinde, burs miktarları bu durumun ortaya çıktığı günü takip eden en geç 1 ay içerisinde YÖK muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve buna ilişkin bilgi YÖK Bursları Takip Sistemine yüklenir ve ayrıca resmi yazı ile YÖK’e iletilir. Belirlenen sürede aktarılmayan tutarlar ilgili üniversite adına kişi borçları hesabına alınarak faiziyle birlikte tahsil edilir.

(4) Yükseköğretim kurumları tarafından burs ödemeleri gerçekleştirildikten sonra bursiyerlerin burs şartlarını kaybetmesinin anlaşılması veya öğreniminin dondurulması halinde, iadesi gereken burs miktarları bu durumun ortaya çıktığı günü takip eden en geç 1 ay içerisinde, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından bursiyer adına kişi borçları hesabına alınarak takibine başlanır ve buna ilişkin bilgi YÖK Bursları Takip Sistemine yüklenir ve ayrıca resmi yazı ile YÖK’e iletilir.

 

(5) Yükseköğretim kurumlarının kişi borcuna aldıkları tutarlardan yapılacak tahsilatlar en geç 1 ay içerisinde YÖK muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve buna ilişkin bilgi YÖK Bursları Takip Sistemine yüklenir ve ayrıca resmi yazı ile YÖK’e iletilir.

 

Sorumluluk

MADDE 12- (1)YÖK Bursları Takip Şubesi, bursiyerlerin başarı, devam/devamsızlık durumlarının takibinden ve bursların düzenli olarak ödenmesinden sorumludur.

(2) Yükseköğretim kurumları, bu Usul ve Esaslarda kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden, YÖK tarafından belirlenen formatlarda ve YÖK Bursları Takip Sistemi üzerinden YÖK'e gerekli bilgi akışının tam ve eksiksiz sağlanmasından sorumludur.

(3) Yükseköğretim kurumlarına gönderilen kaynağın amacı dışında kullanılması durumunda sorumluları hakkında idari, mali ve cezai hükümler ayrıca uygulanır.

(4) Bursiyer, bu usul ve esaslar uyarınca bursunun kesilmesine sebep olacak bir durumun ortaya çıkması halinde üniversitesine bilgi vermekle ve varsa kendisine fazladan ödenen bursu iade etmekle yükümlüdür.

(5) Yükseköğretim kurumlarında yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen yersiz ve fazla ödemeden, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi sorumludur.

 

Denetim

MADDE 13 – (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen faaliyetler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ilgili kurumların iç denetimine tabi tutulur.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 14 – (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşü üzerine YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen bu Usul ve Esaslar 1/1/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.