Cumhuriyetimiz 100 yaşında ...
Ankara’nın Başkent Oluşunun 100. Yılı Konferansı
Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Yerel Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin işbirliğiyle 13 Ekim 2023 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında “Ankara’nın Başkent Oluşunun 100. Yılı Konferansı” Beytepe Yerleşkesi Öğretim Üyeleri Kafeteryası K Salonunda yapılacaktır. Konferansa tüm Hacettepeliler davetlidir.
Enstitümüz
Kampüsümüz
Üniversitemize YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle tam akreditasyon
Yüksek Lisans

Yüksek Lisans eğitiminiz boyunca program kaydıyla başlayan  ve tezinizi teslim edip ilişik kesme işlemlerinizle sonuçlanan tüm süreçlerde Enstitü Öğrencisi, Tez Danışmanı, Anabilim Dalı ve Enstitü arasındaki iletişim aşağıda yer alan formlar aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu bakımdan formların eksiksiz doldurulması, varsa eklerinin hazırlanması ve formlarla beraber Enstitüye ulaştırılması bu iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Formlar geri bildirimleriniz ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmektedir. Bu nedenle kullandığınız formların güncel olduğunu kontrol ediniz. Ayrıca yüksek lisans eğitiminizdeki süreçlerin ayrıntılarına akış diyagramları linkinden ulaşabilirsiniz. 

During your MA/MSc education, communication between the Graduate School Student, Thesis Supervisor, Department and the Graduate School, in all processes that begin with program registration and end with the submission of the thesis and initiating the termination process, is provided through the forms below. In this regard, filling out the forms completely, preparing the attachments (if any), and delivering them to the Graduate School together with the forms will ensure that this communication takes place properly. Forms are updated in line with your feedback and needs. Therefore, check that the forms you are using is up to date. Additionally, you can access the graduate education processes from the flow diagram link.

Yazılı-Sözlü Sınav Tutanağı
Written/Oral Entrance Exam Report Form
Bu form Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavında Sınav Jürisi tarafından doldurulur.
This form is filled out by the Exam Jury in the Graduate Education Entrance Exam.
Ders Dönemi Formları
Course Term Forms
Bilimsel Hazırlık Dersleri Formu
Scientific Preparation Courses Form
Kredi Transferi Formu
Credit Transfer Form
Başka Enstitü-Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Formu
Form for Taking a Course from Another Institute/University
Ders Alma-Saydırma Formu
Course Take/Substitution Form
Araştırma ve Yayın Etiği Dersi Muafiyet Formu
Reserach and Publication Ethics Course Exemption Form
Danışman Atama Formu
Supervisor Assignment Form
Danışman Değişikliği Talep Formu
Supervisor Change Request Form
Ders döneminden sonra da Danışman Değişikliği talep edilebilir.
A change of advisor may also be requested after the course period.
Tez Dönemi
Thesis Term Forms
Yüksek Lisans Tezi Etik Kurul Muafiyeti Formu
Ethics Board Form for Master’s Thesis
Etik Kurul İzni almanız gerekiyor ise Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Etik Kurulu'na başvurmalısınız. Link için tıklayınız.
If you need to obtain Ethics Committee Permission, you must apply to the Social and Human Sciences Research Ethics Committee. Click for the link.
 
İkinci Danışman Atama Formu
Second Supervisor Assignment Form
Yüksek Lisans Tez Öneri Formu
Master’s Thesis Proposal Form
Tez Başlığı Değişikliği Formu
Thesis Title Change Form
Tez Konusu Değişikliği Formu
Thesis Subject Change Form
Yüksek Lisans Tez Savunması Başvuru Formu
Master’s Thesis Defense Application Form
Yüksek Lisans Tezi Orijinallik Raporu
Master’s Thesis Dissertation Originality Report
Tez Savunma Sınav Jürisi Atama Öneri Formu
Thesis Defense Jury Assignment Form
Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu
Thesis Evaluation Form
Yüksek Lisans Tez Savunması Tutanağı
Jury Report for Master’s Thesis Defense Exam
Tez Savunması Sonrası
After Thesis Defense
Yüksek Lisans Tezi Teslim Formu
Master’s Thesis Delivery Form
Bu form Tezinizi teslim ettiğinizde Enstitü’de doldurularak imzalanır.
This form is filled out and signed at the Institute when you deliver your thesis.
Mezun Durumunda Olan Öğrenciler İçin İlişik Kesme İstek Formu
Disconnection Request Form